پردیس امیر کبیر البرز

نشانی پست الکترونیکی واحدهای مختلف پردیس امیرکبیر استان البرز

آدرس ایمیل اختصاصی   :

alborzamirkabir@cfu.ac.ir 

آدرس واحد
paka1af@gmail.com

آموزش

paka1student@yahoo.com امور دانشجویی
paka2mali@gmail.com امورمالی
bookpaka@gmail.com کتابخانه
paka1mo@gmail.com  راهنمایی و مشاوره
  paka2fa@gmail.com امورفرهنگی
paka1edari@gmail.com اموراداری
paka12research@gmail.com پژوهش و تحقیقات
nano.paka@gmail.com نانو فناوری

paka1ef@gmail.com

paka1hoshmand@gmail.com

هوشمندسازی
paka1oloum@gmail.com گروه علوم
paka2kar@gmail.com کارپردازی

 

جهت ارسال ایمیل توسط ymail  اینجا کلیک نمایید.

 

جهت ارسال ایمیل توسط gmail   اینجا کلیک نمایید.


نظرات کاربران