دروس نیمسال تابستان95علوم تربیتی92

نام استاد

شماره گروه

نام درس

کد درس

ردیف

سید حسین وحید عرب

50

ادبیات کودکان و نوجوانان

 

331114

1

استاد سادین

50

پرورش تفکر و تعقل درکودکان

 

341118

2

رضا گرجی

50

آموزش و پرورش فراگیر در دوره ابتدایی1

331133

3

علی ملا محمدی

50

آموزش زبان فارسی 2

 

331117

4

 

نام استاد

شماره گروه

نام درس

 

کد درس

ردیف

مصطفی علی پور

60

ادبیات کودکان و نوجوانان

 

331114

1

غلامرضا  شاکری

60

پرورش تفکر و تعقل درکودکان

 

341118

2

غلامرضا  شاکری

60

آموزش و پرورش فراگیر در دوره ابتدایی1

331133

3

راضیه نسبی

60

آموزش زبان فارسی 2

 

331117

4

 

نام استاد

شماره گروه

نام درس

 

کد درس

ردیف

صغری ملکی

70

پرورش تفکر و تعقل درکودکان

 

341118

1

مصطفی علی پور

70

ادبیات کودکان و نوجوانان

 

331114

2

محمود نیک خواه بهرامی

70

آموزش و پرورش فراگیر در دوره ابتدایی1

331133

3

علی ملا محمدی

70

آموزش زبان فارسی 2

 

331117

4

 

نام استاد

شماره گروه

نام درس

 

کد درس

ردیف

سید حسین وحید عرب

80

آموزش

 زبان فارسی 2

331117

1

راضیه نسبی

80

ادبیات

 کودکان و نوجوانان

331114

2

گرجی

80

پرورش

 تفکر و تعقل درکودکان

341118

3


| شناسه مطلب: 56562

تعداد بازدید: 1648 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران