شماره های تماس پردیس

مسئول دفتر ریاست 34322545
معاونت اداری و مالی 34323013
معاونت آموزشی و پژوهشی 34339460
کارپردازی-امور دانشجویی 34323012
نهاد رهبری 34349565
کارشناسی آموزش 34322555
کارشناسی فرهنگی -
سرپرست شبانه روزی 34349564
اپراتور 34310130-34312345
حراست 34349566
دبیرخانه 34310700

 


| شناسه مطلب: 32447

تعداد بازدید: 10075 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران