پردیس امیر کبیر البرز

قابل توجه دانشجو معلمان ابتدایی ورودی 1398:

لطفا اطلاعات خواسته شده در فرم الکترونیکی به آدرس: https://paka.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=4744 را با کمال دقت جهت ساماندهی کلاس های درسی و واحد کارورزی نهایتا تا تاریخ 1401/07/01 تکمیل نمایید. 

 

 

فرم الکترونیکی اطلاعات دانشجو معلمان رشته ابتدایی 1398


نظرات کاربران