دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

دوره توان افزایی رابطان تغذیه

در این دوره که خانم دکتر علی نژاد، آقای آقاخانی و آقای بهرو و دیگر همکاران از سازمان مرکزی و رابطان تغذیه کل پردیس های کشور حضور داشتند. دکتر خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان در ویدیو کنفرانس خطاب به شرکت کنندگان گفتندکه نقش بی بدیل در بحث شبانه روزی بحث اتوماسیون تغذیه است و کار مهندسی و پیچیده ای است و توجه دنیا به بحث تغذیه و ساختار ( ساختمان) بحث کیفی سازی خدمات رفاهی و عبور از موج ها و رسیدن به اوج ها و بحث افزایش پذیرش دانشجو دانشگاه تمام وقت باید به استاندارد ها نزدیک شویم و حتما باید مطالعات رصدگاهی در کل دنیا داشته باشیم.

در ادامه آموزش اتوماسیون جدید تغذیه انجام شد و از پردیسهای  امیرکبیر و حکیم فردوسی بخاطرعملکرد مطلوب در این زمینه تقدیر به عمل آمد دراین جلسه خانم نریمانی از پردیس امیر کبیر در جلسه حضور داشتند.


| شناسه مطلب: 127704

تعداد بازدید: 100 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران